Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid aakwimya myarr hchar aamyarraapyarr seenhaanmyarr ko t nhaitaatwat sang kell hcitepyoe htarrtae aatwat hpyattoutmhu aapine, a see htaut see aamyarraapyarr seenhaanmyarr ko taithkyanetaee mhar hcitepyoe kya sawaahkar, polycultures aahpyit luusimyarr nhaitpaatlai hpyattoutmhu aapine hcanaitmyarr sai aahkyarr myoe shipartaal . nway sam myarr nhaint moe naeeraysharr enviroments mhar, hcitepyoerayy eat aahkyanekite nhaint aatineaatar taithkuhku mhar taitnhait aatwat myoehcone nhaithcain kout pell seenhaanmyarr ko hkwin pyu, darmhamahote saimyaungg loaaut bhell, moerayhkyane myarr k an a saat nineparsai . i a paatwaannkyinmhar a pawngya thoet s hkunhaittwin nhaitshi seenhaanmyarrko ( kawhpe, hkyawwkalaat) hcitepyoe kyasai nhaint hcanaitmyarrhtokaeshoetsaw agroforestry aahpyit kyint sone naykyasai . gayhahcanait aamyarrhcu myaat hkainn pyin shoetmahote myaat hkainn lwinpyin daysamhar hkaekyasai shirar sam paatwaannkyinmhar aatwat aalwan aakyoe hpyithtwann nhaithcain laalyar hcitepyoe aadhik hcitepyoerayy hcanait hpyitsai .
kout pell seenhaan eat aarayykyee aamyoeaahcarr hce re raalnhaint pseudocereals, pellmyoehcone ( pell), forage nhaint saitseemyarr nhaint hainnseehainnrwat myarr parwainsai . tikyatae kout pell seenhaanmyarr ko kambhar aanhaan kwalpyarr kyeehtwarrlar daysamyarrtwin hcitepyoe naykyasai . maat ht rait taanhkyane saannpaunggmyarrhcwar aatwat, FAO eat hkaant mhaannhkyet aapaw aahkyayhkan partaal . waallaat mha myinn, larr, nwarr, kyawal, kularr aote, llamas, alpacas, myi nhang, hkway aaparaawain tirahcsaranmyarr, makyaarhkan laalkwin pyaoe htaw ngya ko kuunye aasonepyu kyasai, hcaparr rate rar karl kout pell seenhaan, aahkyarrtirihcsaranmyarr wrangle nhaint saalyuuphoetsaungrayy laalyar htotekone . tirihcsaran u yyaarin hcarrhcarar bhhoet tirihcsaran myarreat mwaymyauurayy nhaint mwaymyauurayy ko rainywhaann taithku shoetmahote a hcain aamyaell aahkyayhkan pawmhar, darpaymaae laee aalote nhaint aahpaw myarraatwat myoehcate myarreat mwaymyauurayy nhaint hcaung shoutmhu ( nhoet, kyaatu, darmhamahote soe mway kaeshoet) tirihcsaran htwat pahchcaeemyarr rate hphoet sar . Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid